Đáp án First – Term test 2 (phần IV) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

| Tin mới | Tag:

Đáp án First – Term test 2 (phần IV) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

IV. (10×0.1 = 1 p)

1. B 2. D 3. B 4. D 5. A

Loading…

6. A 7. B 8. C 9. D 10. D

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận