Đáp án đề số 8 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề số 8 kiểm tra giữa kì 1

* Đề 8

1. A-7;B-2;C-5;D-6

2. Điền dấu <; >; =

8 < 10 ; 6 > 5 9 > 7

4 > 0 ; 10 = 10 5 > 3 > 1

3. a) Tính:

3 + 0 = 3 ; 3 + 2 = 5 ; 4 + 1 = 5

2 + 2 = 4 ; 3 + 1 = 4 ; 1 + 2 = 3

b) Điền số:

1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 4 + 0 = 4

3 + 1 = 4 2 + 1 + 1 = 4 2 + 3 + 0 = 5

4. a) Viết phép tính: 3 + 1 = 4

5.

Đáp án đề số 8 kiểm tra giữa kì 1

Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 8 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận