Đáp án đề số 4 – Đề kiểm tra Kỳ II Toán lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề kiểm tra số 4

Phần: ĐỀ BÀI

1.

Đáp án đề kiểm tra số 4

Loading…

2. a) x × 7 = 4907

x = 4907 : 7

x = 701

3. 1kg > 999g 7m 3cm > 73cm.

8m = 800cm 1 giờ 15 phút < 80 phút.

4. a) 2500; b) 3047.

5. a) S; b) Đ; c) Đ;

6. a) 3; 10; 17; 24. b) 1500 đồng.

7. 1 túi đựng số đậu xanh là:

45 : 9 = 5 (kg)

Số túi đựng 20kg đậu xanh:

20 : 5 = 4 (túi)

Đáp số: 4 túi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận