Đáp án đề số 3 – Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề 3 toán học kỳ 2 lớp 7

1. a) Dấu hiệu là: “Thời gian giải xong một bài tập của mỗi học sinh”.

Dấu hiệu này có 30 giá trị.

Loading…

b) Lập bảng “tần số”:

Đáp án đề 3 toán học kỳ 2 lớp 7

Mốt của dấu hiệu M_{0} = 8.

2. Vì x = -1 là nghiệm của f(x) => f(-1) = 0

3. g(x) = 0 => (x + 1)(x -1) = 0

=> x + 1 = 0 hoặc x – 1 = 0

=> x = -1 hoặc x = 1.

4. Ta có:

=> x = 0 hoặc x – 4 = 0

=>x = 0 hoặc x = 4

5. Ta có:

6.

Đáp án đề 3 toán học kỳ 2 lớp 7

a) Ta có EC = AC (gt) nên ΔAEC cân, A

lại có widehat{C} = 60° nên ΔAEC đều.

b) Ta có ΔAEC đều (cmt)

=> widehat{CAE} = 60°.

Mặt khác ΔABC vuông tại A (gt)

=> widehat{CAE} + widehat{EAB} = 90°

=> widehat{EAB} = 90° – 60° = 30°.

Ta có widehat{EAB} = widehat{ABE} = 30° hay ΔAEB cân

=> BE = AE mà AE = AC (ΔAEC đều) => BE = AC.

c) Ta có EF⊥ AR, (gt)

ΔAEB cân nên đường cao EF cũng đồng thời là đường trung tuyến, hay F là trung điểm của AB.

d) I là trung điểm của BE nên AI là đường trung tuyến của AAEB lại có EF là đường trung tuyến (cmt) mà AI cắt EF tại G nên G là trọng tâm của AAEB. Do đó BG là đường trung tuyến thứ ba mà BG cắt AE tại H nên H là trung điểm của AE.

Xét ΔAEC đều (cmt) có H là trung điểm AE nên CH là trung tuyến => CH đồng thời là đường cao hay CH⊥ AE.

Xem thêm Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 – Đề số 3 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận