Đáp án đề kiểm tra – Ôn tập thi vào lớp 10 – Hình học

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề kiểm tra – ôn thi vào 10

Đề 1.

Bài 1.

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

△OHA vuông tại H có:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Bài 2.

Bán kính đường tròn:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích phần hình giới hạn bởi dây cung AB và cung nhỏ AB (hình viên phân):

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Bài 3.

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Đề 2.

Bài 1.

△ACB cân tại C ⇒ OC vuông góc với AB tại trung điểm của AB

⇒ OC là tia phân giác của góc ACB ⇒ góc OCA bằng 60^0 ⇒ tam giác OAC đều

⇒ OC = AC = 10cm

Chu vi đường tròn ngoại tiếp tam giác ACB: C = 2.π.10 = 20πcm.

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Bài 2.

MC = CD = DM = 3cm ⇒ △MCD đều

⇒ góc MDN bằng 120^0

Diện tích quạt tròn MDN:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Tương tự:

Diện tích quạt tròn MDN:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích hình thoi CMDN:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích phần chung của hai đường tròn:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Bài 3.

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích hình viên phân AB của đường tròn (O):

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích hình trăng khuyết giới hạn bởi hai đường tròn:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Đề 3.

Bài 1.

△ABC đều nên độ dài cung nhỏ BOC bằng 1/3 độ dài đường tròn (O, R):

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

△ADE đều nên độ dài cung nhỏ DE = 1/3 độ dài đường tròn (O, R):

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

△ABC đều có D là trung điểm của AB nên: AB = 2EC = 2Rsqrt {3}

Chu vi của hình gồm đoạn thẳng BD, cung nhỏ DE, độ dài đoạn thẳng EC, độ dài cung nhỏ CB bằng:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Bài 2.

Diện tích một nửa hình bầu dục giới hạn bởi đoạn thẳng AB và cung AMNB gồm 2 lần diện tích hình quạt CAM cộng với diện tích hình giới hạn bởi đoạn thẳng CD và cung MN trừ diện tích tam giác JCD ta có:

Diện tích hình quạt ACM:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích hình quạt ACM:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích giới hạn bởi đoạn thẳng AB và cung AMNB:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Vậy, diện tích hình bầu dục bằng:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Bài 3.

E, F là trung điểm của AB, AC nên EF là trục đối xứng của hình EGFH.

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích hình quạt EAF:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

△AGE đều có cạnh bằng a nên diện tích △AGE bằng:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây cung GE và cung GE:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích tam giác cong AGE:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Diện tích phần hình giới hạn bởi các cung: EG, GF, FH và HE bằng:

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Đáp án đề kiểm tra - ôn thi vào 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 9

Bình luận
0

Bình luận