Đáp án đề 10 kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1

Đáp án đề 10 kiểm tra giữa học kì 1 1. Nối: A – 3; B – 5; c – 9; D – 4; E – 10; G – 8; H – 6 2. a) 9 b) 1 c) 9 < 10 d) 2 + 3 > □ ← (0; 1; 2; 3; 4) 4. Tính: 3 + 4 = 7; 4 + 4 = 8; 4 + 4 = 8; 1 + 1 + 2 = 4; 1 + 3 + 1 = 5 5.2 + 2 = 4 Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 10 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 10 kiểm tra giữa học kì 1

1. Nối: A – 3; B – 5; c – 9; D – 4; E – 10; G – 8; H – 6

2. a) 9 b) 1

c) 9 < 10 d) 2 + 3 > ← (0; 1; 2; 3; 4)

4. Tính:

3 + 4 = 7; 4 + 4 = 8; 4 + 4 = 8; 1 + 1 + 2 = 4; 1 + 3 + 1 = 5

5.2 + 2 = 4

Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 10 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: