Đáp án đề 1 – Đề kiểm tra cuối kì 1 – Toán lớp 1

Đề bài: Câu 1: Câu 2: 6 = 3 + 3 8 – 3 + 2 = 7 6 – 2 = 7 – 3 5 = 2 + 3 10 = 4 + 6 4 + 5 = 9 7 + 1 = 6 + 2 9 + 1 = 10 4 + 2 + 4 = 10 Câu 3: Câu 4: Câu 5: a. Theo thứ tự từ lớn đến bé : 9, 6 , 5 , 4 , 2 , 1 b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 9 Câu 6: Câu 7: a. Khoanh vào số lớn nhất : 10 b. Khoanh vào số bé nhất: 1 Câu 8: Bài giải Số cây trong vườn nhà em có tất cả là: 6 + 4 = 10 (cây) Đáp số: 10...

Có thể bạn quan tâm:

Đề bài:

Câu 1:

toán 1

Câu 2:

6 = 3 + 3 8 – 3 + 2 = 7 6 – 2 = 7 – 3

5 = 2 + 3 10 = 4 + 6 4 + 5 = 9

7 + 1 = 6 + 2 9 + 1 = 10 4 + 2 + 4 = 10

Câu 3:

toán 1

Câu 4:

toán 1

Câu 5:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé : 9, 6 , 5 , 4 , 2 , 1

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 9

Câu 6:

toán 1

Câu 7:

a. Khoanh vào số lớn nhất : 10

b. Khoanh vào số bé nhất: 1

Câu 8:

Bài giải

Số cây trong vườn nhà em có tất cả là:

6 + 4 = 10 (cây)

Đáp số: 10 cây

Câu 9:

Bài giải

Cả thước và bút dài là:

10 + 8 = 18 (cm)

Đáp số: 18 cm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 31/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: