Đáp án câu 9 trang 62 – Chương II, Sách Bài tập Toán Tập 1 phần Đại số.

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 9 trang 62

Câu 9.

Hình chữ nhật ban đầu ABCD có kích thước là AB = 40cm, AD = 25cm. Sau khi tăng mỗi kích thước của hình chữ nhật thêm x cm, ta được hình chữ nhật mới có các kích thước là

AB’ = (40 + x) cm và AD’ = (25 + x) cm (h.ll).

a) Ta có :

S = (40 + x)(25 + x)

= 1000 + 65x + x^2 ; (1)

P = 2(40 + x) + 2(25 + x)

= 4x + 130. (2)

S không phải là hàm số bậc nhất đối với x vì không có dạng ax + b.

P là hàm số bậc nhất đối với x với hệ số a = 4, b =130.

b) Tính giá trị tương ứng của P theo giá trị của x, ta có bảng sau :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận