Đáp án câu 8 trang 62 – Chương II, Sách Bài tập Toán Tập 1 phần Đại số.

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 8 trang 62

Câu 8.

Xét hàm số y = (3 – sqrt{2} )x + 1.

Đây là hàm số bậc nhất, có hệ số a = 3 – sqrt{2} , b = 1.

a) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến trên R, vì có hệ số a = 3 – sqrt{2} > 0.

b) x = 0 , y = 1.

x = 1, y = (3 – sqrt{2} ).1 + 1 = 4 – sqrt{2} .

x = sqrt{2} , y = (3 – sqrt{2} )sqrt{2} + 1 = 3sqrt{2} – 1.

x = 3 + sqrt{2} , y = (3 – sqrt{2} ) (3 + sqrt{2} ) +1 = 8.

x = 3 – sqrt{2} , y = (3 – sqrt{2} ) (3 – sqrt{2} ) + 1 = 12 – 6sqrt{2} .

c) • Với y = 0, ta có :

(3 – sqrt{2} )x +1 = 0 => (3 – sqrt{2} )x = -1


• Với y = 1, ta có :

(3 – sqrt{2} )x + 1 = 1 => (3 – sqrt{2} )x= 0 => x = 0 (vì 3 – sqrt{2} ≠ 0 ).

• Với y = 8, ta có :

• Với y = 2 + sqrt{2} , ta có :

(3 – sqrt{2} )x +1 = 2 + sqrt{2}

• Với y = 2 – sqrt{2} , ta có :

(3 – sqrt{2} )x + 1 = 2 – sqrt{2}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận