Đáp án câu 64 trang 15 – Sách Bài tập Toán 9 tập 1, phần Đại số

Đáp án câu 64 trang 15 Câu 64. a) Biến đổi x + 2 = 2 + 2 + x – 2 = . b) Tương tự câu a), ta có x – 2 = . Do đó, + = + = + + | – | (vì + > 0). Ta thấy : • Nếu x < 4 (nhưng x ≥ 2) thì x – 2 < 2 ; khi đó – > 0 và kết quả rút gọn là 2 . • Nếu x ≥ 4 thì x – 2 ≥ 2 ; khi đó – ≤ 0 và kết quả rút gọn là 2 . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 64 trang 15

Câu 64.

a) Biến đổi

x + 2sqrt{2x - 4} = 2 + 2sqrt{2} sqrt{x- 2} + x – 2

= {(sqrt{2} + sqrt{x - 2})^2} .

b) Tương tự câu a), ta có x – 2sqrt{2x - 4} = {(sqrt{2} - sqrt{x - 2})^2} .

Do đó, sqrt{x + 2 sqrt{2x - 4}} + sqrt{x - 2 sqrt{2x - 4}} =

sqrt{(sqrt{2} + sqrt{x - 2})^2} + sqrt{(sqrt{2} - sqrt{x - 2})^2}

= sqrt{2} + sqrt{x- 2} + | sqrt{2} sqrt{x- 2} | (vì sqrt{2} + sqrt{x- 2} > 0).

Ta thấy :

• Nếu x < 4 (nhưng x ≥ 2) thì x – 2 < 2 ; khi đó sqrt{2} sqrt{x- 2} > 0 và kết quả rút gọn là 2sqrt{2} .

• Nếu x ≥ 4 thì x – 2 ≥ 2 ; khi đó sqrt{2} sqrt{x- 2} ≤ 0 và kết quả rút gọn là 2sqrt{x- 2} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: