Đáp án câu 34 trang 70 – Sách bài tập Toán Tập 1, Phần Đại số.

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 34 trang 70

Câu 34.

a) y = (1 – 4m)x + m – 2 (d)

là hàm số bậc nhất và có đồ thị là đường thẳng đi qua gốc toạ độ khi :

1 – 4m ≠ 0 (1)

và m – 2 = 0. (2)

Từ (1) suy ra m ≠ 1/4 ; từ (2) suy ra m = 2.

Trả lời : Với m = 2 thì đường thẳng (d) đi qua gốc toạ độ.

b) Nếu 1 – 4m > 0 <=> m < 1/4 thì (d) tạo với trục Ox một góc nhọn.

Nếu 1 – 4m < 0 <=> m > 1/4 thì (d) tạo với trục Ox một góc tù.

Trả lời : Với m < 1/4 thì đường thẳng (d) tạo với trục Ox môt góc nhon.

Với m > 1/4 thì đường thẳng (d) tạo với trục Ox một góc tù.

c) Đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3/2 khi :

d) Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1/2 khi :

0 = (1 – 4m).1/2 + m – 2

⇔ 0 =1/2 – 2m + m – 2 ⇔ m= -3/2

Trả lời : m = thì (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1/2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận