Đáp án câu 14 trang 64 – chương II, Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Đại số.

Đáp án câu 14 trang 64 Câu 14. h.15) a) * Vẽ đường thẳng y = x + . Trước hết tìm điểm trên Oy có tung độ bằng và điểm trên Ox có hoành độ bằng – . – Dựng điểm M(1 ; 1) được OM = . – Quay một cung tâm O, bán kính OM cắt tia Ox tại điểm trên trục Ox có hoành độ . – Dựng điểm N( ; 1), được ON = . – Vẽ cung tâm O bán kính ON = để xác định hai điểm A(0;), B(-;0). Đó là hai điểm có toạ...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 14 trang 64

Câu 14. h.15)

a) * Vẽ đường thẳng y = x + sqrt{3} .

Trước hết tìm điểm trên Oy có tung độ bằng sqrt{3} và điểm trên Ox có hoành độ bằng – sqrt{3} .

– Dựng điểm M(1 ; 1) được

OM = sqrt{2} .

– Quay một cung tâm O, bán kính OM cắt tia Ox tại điểm trên trục Ox có hoành độ sqrt{2} .

– Dựng điểm N(sqrt{2} ; 1), được

ON = sqrt{3} .

– Vẽ cung tâm O bán kính ON = sqrt{3} để xác định hai điểm A(0;sqrt{3} ), B(-sqrt{3} ;0). Đó là hai điểm có toạ độ thoả mãn phương trình y = x + sqrt{3} .

Vẽ đường thẳng qua A, B ta được đồ thị của hàm số

y = x + sqrt{3} .

* Vẽ đường thẳng y = 2x + sqrt{3} .

– Cho x = 0, tính được y =sqrt{3} , ta có điểm A(0 ; sqrt{3} )

– Cho y = 0, tính được x = –frac{ sqrt{3}}{2} ta có điểm C(-frac{ sqrt{3}}{2} ; 0)

Đường thẳng qua A, C là đồ thị của hàm số y = 2x + sqrt{3} .

b) Tính các góc của tam giác ABC.

tgwidehat{(ABC)} = 1 => widehat{ABC} = 45°;

tgwidehat{(ACO)} = 2 => widehat{ACO} ≈ 63°26′.

Hướng dẫn : Tính góc ACO trên máy tính bỏ túi CASIO fx-220 (hoặc CASIO fx-500A) như sau :

được widehat{ACO} ≈ 63°26’5,82” ≈ 63°26’.

Tính góc ACB :

widehat{ACB} = 180° – widehat{ACO} (hai góc bù nhau),

widehat{ACB} ≈ 116°34′.

Tính góc BAC:

widehat{BAC} = widehat{ACO} widehat{ABC} (góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó),

widehat{BAC} ≈ 63°26′ – 45 °,

widehat{BAC} ≈ 18°26′.

Đáp số: widehat{ABC} = 45° ; widehat{ACB} ≈ 116°34′ ; widehat{BAC} ≈ 18°26′.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: