Đáp án câu 13 trang 63 – Chương II, Sách Bài tập Toán Tập 1 phần Đại số.

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 13 trang 63

Câu 13: (h.14)

a) AB = sqrt{AC^2 + BC^2}

= sqrt{(5 - 1)^2 + (4 - 1)^2} = 5

b) MN = sqrt{MD^2 + ND^2}

= sqrt{(3 + 2)^2 + (5 - 2)^2} ≈ 5,83

c) Tổng quát ta có :

PQ = sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận