Đáp án câu 100 trang 22 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, Phần Đại số

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 100 trang 22

Câu 100.

a) Chú ý : 4 – 2sqrt{3} = 3 + 1 – 2sqrt{3} = {(sqrt{3})^2} – 2sqrt{3} + 1 = {(sqrt{3} - 1)^2}

Đáp số: 1.

b) Chú ý : 15 – 6sqrt{6} = {(3 - sqrt{6})^2} và 33 – 12sqrt{6} = {(3 - 2 sqrt{6})^2}

Đáp số :sqrt{6} .

c) Thực hiện phép chia cho sqrt{10} .

Đáp số : 23sqrt{5} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận