Đáp án bài tập về nồng độ dung dịch – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8

Đáp án bài tập về nồng độ dung dịch – – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8 42.1 : a) Câu trả lời đúng là (2). – Chỗ sai của các câu là : Loading... (1) : Dung môi ; (3) : 1 lít dung dịch ; (4) : 1 lít dung môi ; (5) : Một lượng dung dịch xác định, b) Câu trả lời đúng là (2). – Chỗ sai của các câu là : (1) : Gam ; (3) : Dung môi ; (4) : Gam, dung môi ; (5) : Thể tích xác định. 42.2 a) Phải lấy thế...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài tập về nồng độ dung dịch – – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8

42.1 :

a) Câu trả lời đúng là (2).

– Chỗ sai của các câu là :

Loading…

(1) : Dung môi ;

(3) : 1 lít dung dịch ;

(4) : 1 lít dung môi ;

(5) : Một lượng dung dịch xác định,

b) Câu trả lời đúng là (2).

– Chỗ sai của các câu là :

(1) : Gam ;

(3) : Dung môi ;

(4) : Gam, dung môi ;

(5) : Thể tích xác định.

42.2

a) Phải lấy thế nào để có số mol các chất tan là bằng nhau. Dựa vào công thức chuyển đổi

Biết {C}_{M} = 0,5M. Muốn có số mol (n) bằng nhau thì V phải bằng nhau. Vậy, muốn có số mol chất tan trong mỗi ống nghiệm là bằng nhau, ta phải lấy thể tích các dung dịch bằng nhau vào các ống nghiệm.

b) Khối lượng chất tan có trong mỗi ống nghiệm :

Số mol chất tan có trong dung dịch của mỗi ống nghiệm là :

n = 0,5 × 5 : 1000 = 0,0025(mol)

Khối lượng các chất là :

{m}_{NaCl} = 58,5 × 0,0025 = 0,14625(g)

{m}_{H_2SO_4} = 98 × 0,0025 = 0,245(g)

m_{NaOH} = 40 × 0,0025 = 0,10(g)

42.3

a) Khối lượng muối kết tinh : 49,6 – 47,1 = 2,5 (g)

b) Độ tan của muối ở nhiệt độ 19°C :

– Khối lượng nước có trong dung dịch muối bão hoà là :

{m}_{H_2O} = 69,6 49,6 = 20(g)

Như vậy, ở 19°c thì 2,5 g muối tan trong 20 g nước sẽ tạo ra dung dịch bão hoà.

– Độ tan của muối ở 19°C là :

c) Nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà ở 19°C.

– Khối lượng của dung dịch muối :

mdd = 69,6 – 47,1 = 22,5 (g)

Nồng độ phần trăm của dung dịch muối là :

42.4

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà:

– Khối lượng muối có trong dung dịch ban đầu là :

– Khối lượng muối có trong dung dịch bão hoà là :

84 – 5 = 79 (g)

– Khối lượng dung dịch muối sau khi làm bay hơi nước là :

mdd= 700 (300 + 5) = 395 (g)

– Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà là :

42.5

Nồng độ phần trăm của dung dịch {CuSO_4} :

– Khối lượng của dung dịch {CuSO_4} ban đầu :

mdd= 1,206 × 165,84 200(g)

– Nồng độ phần trăm của dung dịch {CuSO_4} ban đầu là

42.6 Bảng được hoàn thành như sau:

42.7

a) Phương pháp xác định nồng độ phần trăm của dung dịch {CuSO_4}

– Cân lấy một lượng dung dịch{CuSO_4} tuỳ ý, ví dụ 100 g.

– Cô cạn dung dịch cho đến khi thu được chất rắn màu trắng là {CuSO_4}

– Cân muối {CuSO_4} thu được sau khi cô cạn, thí dụ được 8 g.

– Tính nồng độ phần trăm của dung dịch{CuSO_4} ban đầu :

b) Phương pháp xác định nồng độ mol của dung dịch {CuSO_4} :

– Cân lấy một lượng dung dịch {CuSO_4} tuỳ ý rồi đo thể tích. Thí dụ, cân lấy 100 g dung dịch {CuSO_4} như trong thí nghiệm trên, đo thể tích được 90 ml.

– Tính số mol {CuSO_4} có trong 90 ml (hoặc 100 g) dung dịch là :

$latex {n}_{CuSO_4} =8 : 160 = 0,05(mol)

– Tính nồng độ mol của dung dịch {CuSO_4} :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: