Đáp án bài tập về độ tan của một chất trong nước – Sách bài tập Hóa 8

Đáp án bài tập về độ tan của một chất trong nước – Sách bài tập Hóa 8 41.1 : Theo đồ thị, độ tan của các muối vào khoảng: 41.2 Loading... Theo đồ thị về độ tan của chất khí trong nước : Chuyển đổi độ tan của các khí trên theo ml/1000 ml nước (20°c và 1 atm): – Độ tan của khí NO : – Độ tan của khí oxi : – Độ tan của khí nitơ : 41.3 : Tính khối lượng NaCl: 100 g nước ở...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài tập về độ tan của một chất trong nước – Sách bài tập Hóa 8

41.1 : Theo đồ thị, độ tan của các muối vào khoảng:

41.2

Loading…

Theo đồ thị về độ tan của chất khí trong nước :

Chuyển đổi độ tan của các khí trên theo ml/1000 ml nước (20°c và 1 atm):

– Độ tan của khí NO :

– Độ tan của khí oxi :

– Độ tan của khí nitơ :

41.3 :

Tính khối lượng NaCl:

100 g nước ở 25°C hoà tan tối đa được 36,2 g NaCl.

750 g nước ở 25°C hoà tan tối đa được :

36,2×750100=271,5(g)NaCl

41.4

Tính toán tương tự bài tập 41.3, ta có kết quả : 555 g {AgNO_3} .

41.5

Biết rằng, ở 20°C, 100 g nước hoà tan được 34 g KCl.

Vậy, ở 20°C, 130 g nước hoà tan được :

34 x 130 : 100 = 44,2 (g) KCl

Khi hạ nhiệt độ của dung dịch KCl xuống 20°c, ta có những kết quả :

a) Khối lượng KCl tan trong dung dịch là 44,2 g.

b) Khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch là :

{m}_{KCl} = 60 44,2 = 5,8(g)

41.6

Dung dịch NaCl bão hoà ở 25°C là dung dịch chứa 36 g NaCl trong 100 g {H_2O}

Như vậy, 75 g nước ở 25°C sẽ hoà tan được :

{m}_{NaCl} = 36 × 75 : 100 = 27(g)

Dung dịch NaCl đã pha chế là chưa bão hoà, vì dung dịch này có thể hoà tan thêm được :

27 – 26,5 = 0,5 (g) NaCl ở nhiệt độ 25°C.

41.7
– Tính khối lượng chất tan {NaNO_3} trong 200 g dung dịch ở 50°c

Trong 100 + 114 = 214 (g) dung dịch có hoà tan 114 g {NaNO_3} . Vậy trong 200 g dung dịch có khối lượng chất tan là :

– Tính khối lượng {NaNO_3} tách ra khỏi dung dịch ở 25 °c

+ Đặt X là khối lượng {NaNO_3} tách ra khỏi dung dịch, vậy khối lượng dung dịch {NaNO_3} là (200 – x) g. Khối lượng {NaNO_3} hoà tan trong (200 – x) g ở 25°C là (106,54 – x) g.

+ Theo đề bài : trong 100 + 88 = 188 (g) dung dịch ở 25 °c có hoà tan 88 g {NaNO_3} . Vậy trong (200 – x) g dung dịch có hoà tan :

+ Ta có phương trình đại số :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: