Đáp án Bài tập về định lí Py-ta-go – Các dạng toán và phương pháp giải toán 7

Đáp án Bài tập về định lí Py-ta-go 1. Xét ΔABC vuông cân tại A. BC² = 2² + 2² = 8 ⇒ BC ≈ 2,8 (dm) 2. a) Xét ΔABC vuông cân tại A. AB² + AC² = BC² = 2² = 4 ⇒ 2AB² = 4 ⇒ AB² + AC² = BC² = 2² = 4 ⇒ 2AB² = 4 ⇒ AB² = 2 ⇒ AB = ≈ 1,4 (m) b) Đáp số : 3m. 3. Gọi a và b là độ dài các cạnh góc vuông (đơn vị xentimet). 4. ΔABM = ΔCBM (c.c.c) ⇒ = Ta lại có + = 180º nên = 90º BM² = AB² – AM² = 17² – 8²...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án Bài tập về định lí Py-ta-go

1.

Đáp án Bài tập về định lí Py-ta-go

Xét ΔABC vuông cân tại A.

BC² = 2² + 2² = 8 ⇒ BC sqrt{8} ≈ 2,8 (dm)

2.

a) Xét ΔABC vuông cân tại A.

AB² + AC² = BC² = 2² = 4 ⇒ 2AB² = 4

⇒ AB² + AC² = BC² = 2² = 4 ⇒ 2AB² = 4

⇒ AB² = 2

⇒ AB = sqrt{2} ≈ 1,4 (m)

b) Đáp số : 3m.

3. Gọi a và b là độ dài các cạnh góc vuông (đơn vị xentimet).

4.

ΔABM = ΔCBM (c.c.c) ⇒ widehat{M1} = widehat{M2}

Ta lại có widehat{M1} + widehat{M2} = 180º nên widehat{M1} = 90º

BM² = AB² – AM² = 17² – 8²

= 289 – 64 = 225 = 15²

Vậy BM = 15cm

5. Gọi a và b là độ dài các cạnh góc vuông, c là độ dài cạnh huyền, đơn vị xentimet.

6. Tính BH, được BH = 9cm. Sau đó tính được x = 40.

7.

Ta chứng minh được: widehat{ABD} = 90º

BD = 7,5cm.

AD² = 9² – 7,5² = 24,75

Ta thấy: 24,01 < 24,75 < 25, suy ra

4,9² < AD² < 5² ⇒ 4,9 < AD < 5.

8.

– Trường hợp a là độ dài của cạnh góc vuông. Ta có:

a² + 24² = 25² ⇒ a² + 576 = 625 ⇒ a² = 49 = 7². Vậy a = 7.

– Trường hợp a là độ dài cạnh huyền, ta có:

a² = 24² + 25² = 576 + 625 = 1201

Ta thấy 34² = 1156 < 1201 < 1225 = 35² nên sqrt{1201} không phải là số tự nhiên. Loại trường hợp a là độ dài cạnh huyền.

Kết luận a = 7

9.

Ta chứng minh được: AC = 1/2BC (xem bài 21 – Luyện tập về tam giác cân tại đây )

Đặt AC = x thì BC = 2x. Ta có:

AC² + AB² = BC² ⇒ x² + 3² = (2x)²

⇒ x² + 9 = 4x²

⇒ 3x² = 9

⇒ x² = 3 ⇒ x = sqrt{3} (cm)

BC = 2sqrt{3} (cm).

10.

Kẻ CH ⊥ AD

Ta chứng minh được CH = AB

Lần lượt tính được HD = 5, CH = 12.

Vậy x = 12.

11.

Kẻ AH ⊥ BC. Ta tính được:

BH² + AH² = AB² ⇒ 2AH² = ( sqrt{18} )² = 18

⇒ AH² = 9 ⇒ AH = 3.

HC = 7 – 3 = 4. Ta tính được: x = 5.

12.

a) Kẻ AH ⊥ BC. Ta tính được BH = 2,5;

AH² =AB² – BH² = 25 – 6,25 = 18,75

AC² = AH² + HC² = = 18,75² + 5,5² = 49.

Vậy AC = 7.

b) Kẻ AH ⊥ BC. Ta tính được BH = 1,5 ;

AH² = AB² – BH² = 9 – 2,25 = 6,75

AC² = AH² + ² = 6,75² + 6,5² = 49

Vậy AC = 7.

13.

Đặt AH = x. Ta có:

AB² = 9² + x² = 81 + x²

AC² = 16² + x² = 256 + x²

Suy ra: AB² + AC² = 337 + 2x² (1)

Ta lại có:

AB² + AC² = BC² = 625 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

2x² + 337 = 625. Từ đó x² = 144 = 12². Vậy AH = 12cm.

14.

OA² = 3² + 5² = 34.

OA = sqrt{34} ≈ 5,8

15.

OB = OC = OA = sqrt{2}

Vậy B(sqrt{2} ;0), C(0;sqrt{2} )

16. AB² = 2² + 3² = 13 ⇒ AB = sqrt{13} ; BC = 5;

CD = sqrt{17} ; DA = sqrt{5}

17. Góc A chỉ xấp xỉ 90º chứ không đúng bằng 90º. Thật vậy

AB² + AC² = 4² + 8² = 80 ; BC² = 9² = 81.

AB² + AC² ≠ BC² . Vậy widehat{A} ≠ 90º

18.

Ta thấy: 225 = 144 + 81 ⇒ 15² = 12² + 9²

169 = 144 + 25 ⇒ 13² = 12² + 5²

Bộ ba số 9, 12, 15 và bộ ba số 5, 12, 13 có thể là độ dài các cạnh của tam giác vuông.

19.

Qua B kẻ đường thẳng song song với AD, cắt CD ở E. Ta chứng minh được DE = AB = 3, BE = AD = 8.

Tam giác BCE có BC = 6, BE = 8, CE = 10 nên ta chứng minh được widehat{CBE} = 90º.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: