Đáp án bài tập ôn tập chương 1 – Giải toán 7

Đáp án bài tập chương 1 1. 2. 3. 4. a) n = 6; b) n ∈ {3 ; 4 ; 5} ; c) n = 5. 5. a) n = 5 ; b) n = 6. 6. a) x < 0 hoặc x > 0 ; b) x = 0. 7. a)Không tồn tại x ; b) x = 0 ; c) x = 2 ; d) x > 0 ; e) x bất kì. 8. a) x < 0 hoặc x > 0 ; b) Không tồn tại x. 9. a) x ≥ 0 ; b) x ≤ 0 ; c) x = 2 ; x = 0 hoặc x = 2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. a) > và – > – nên – > – . b) + < + = + 3 ; c) > = 6 ; – > –....

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài tập chương 1

1.

Đáp án bài tập chương 1

2.

3.

4.

a) n = 6;

b) n ∈ {3 ; 4 ; 5} ;

c) n = 5.

5.

a) n = 5 ;

b) n = 6.

6.

a) x < 0 hoặc x > 0 ;

b) x = 0.

7.

a)Không tồn tại x ;

b) x = 0 ;

c) x = 2 ;

d) x > 0 ;

e) x bất kì.

8.

a) x < 0 hoặc x > 0 ;

b) Không tồn tại x.

9.

a) x ≥ 0 ;

b) x ≤ 0 ;

c) x = 2 ;

x = 0 hoặc x = 2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) sqrt{21} > sqrt{20} và –sqrt{5} > –sqrt{6} nên sqrt{21} sqrt{5} > sqrt{20} sqrt{6} .

b) sqrt{2} + sqrt{8} < sqrt{3} + sqrt{9} = sqrt{3} + 3 ;

c) sqrt{37} > sqrt{36} = 6 ; –sqrt{14} > –sqrt{15} . Suy ra sqrt{39} sqrt{14} > 6 – sqrt{15} ;

d) sqrt{5} > 2,3 ; sqrt{10} > 3 . Suy ra sqrt{5} + sqrt{10} > 5,3 ;

16.

a) 4 ;

b) 30 ;

17. A lớn hơn B và gấp 180 lần B (A = 90; B = 0,5).

18.

a) x = – 30 ; y = – 45 ; z = – 36 ;

19.

20.

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: