Đáp án bài tập bổ sung ôn tập chương 1 phần hình học

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài tập bổ sung ôn tập chương 1

1. AB perp Oy, Cd perp Oy, EG perp Oy, BC perp Ox, DE perp Ox

AB // CD // EG (cùng vuông góc với Oy)

BC // DE (cùng vuông góc với Ox)

2.

a), b) Xem hình vẽ bên.

Đáp án bài tập bổ sung ôn tập chương 1

d) Đo được widehat{BKC} = 110º

3.

a) Xem hình vẽ bên

b) OM perp BC

4.

a) Qua C, kẻ CF // AB, hãy chứng tỏ CF // DE.

Đáp s: y = 130º

5. Các câu a) và c) đúng.

Các câu b) và d) sai. Học sinh tự đưa ra hình vẽ chứng tỏ các câu đó sai.

6.

Chứng minh rằng widehat{AOE} và $latex wideha

t{BOD} $ cùng bằng widehat{AOC} .

7.

a) widehat{AOM} = 90º ; widehat{BON} = 90º.

b) widehat{NOA} = 30º ; widehat{MOB} = 30º

8.

Gọi K là giao điểm của Ox và O’y’. Hãy chứng tỏ widehat{xOy} = widehat{K1} , widehat{x'O'y'} = widehat{K1}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận