Đáp án bài Phương trình bậc nhất hai ẩn – Sách Bài tập Toán 9 Tập 2, phần Đại số

Đáp án Phương trình bậc nhất hai ẩn 1. Học sinh tự giải 2. 3. a) Để điểm M(1 ; 0) thuộc đường thẳng mx – 5y = 7 thì toạ độ của M phải thoả mãn phương trình này, nghĩa là m.1 -5.0 = 7. Đáp số: m = 7. b) Đáp số: m = 7 ; c) Đáp số: m = 1 ; d) Đáp số : m = -3 ; e) Đáp số : m = 35 ; f) Đáp số : m = 5 ; g) Đáp số : m = -2. 4. Đáp số : a) y = 5x – 7 ; d) y = Không xác định hàm số dạng y = ax +...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án Phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Học sinh tự giải

2.

3.

a) Để điểm M(1 ; 0) thuộc đường thẳng mx – 5y = 7 thì toạ độ của M phải thoả mãn phương trình này, nghĩa là m.1 -5.0 = 7.

Đáp số: m = 7.

b) Đáp số: m = 7 ;

c) Đáp số: m = 1 ;

d) Đáp số : m = -3 ;

e) Đáp số : m = 35 ;

f) Đáp số : m = 5 ;

g) Đáp số : m = -2.

4.

Đáp số :

a) y = 5x – 7 ;

d) y = Không xác định hàm số dạng y = ax + b.

5.

Đáp số : Phải chọn a ≠ 0 và b ≠ 0.

6. (h.1)

7.

Giả sử M(x_0 ; y_0 ) là giao điểm của 2 đường thẳng ax + by = c và a’x + b’y = c’. Vì điểm M thuộc đường thẳng ax + by = c nên tọa độ của nó nghiệm đúng phương trình đường thẳng này, nghĩa là:

ax_0 + by_0 = c.

Tương tự, vì M thuộc đường thẳng a’x + b’y = c’ nên

a’x_0 + b’y_0 = c’.

Vậy (x_0 ; y_0 ) là nghiệm chung của 2 đường thắng ax + by = c và a’x + b’y = c’.

Bài tập bổ sung

1.1. Điểm C

1.2.

a) Lần lượt thay tọa độ của M và N vào phương trình ax + by = c, ta được :

-b = c và 3a = c. Suy ra b = -c và a = c/3.

Do đố đường thẳng phải tìm là (c/3).x -cy = c, vì đường thẳng MN được xác định nên a, b không đồng thời bằng 0, do đó c ≠ 0 . Vậy phương trình đường thẳng là : x – 3y = 3.

b) Lập luận tương tự, đường thẳng phải tìm là 3x – y = -3.

>>

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: