Đáp án bài Bảng lượng giác – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, Phần Hình học.

Đáp án bài Bảng lượng giác 39. Đáp số: 0,6323 ; 0,6115 ; 0,2370 ; 5,5118 ; 0,7071 ; 0,7071. 40.Đáp số: a) 33° ; b) 63°37′; c) 48°. Loading... 41.Đáp số: a) Không có ; b) Không có ; c) x ≈ 59°10′. 42.Đáp số: a) CN ≈ 5,2915 ; b) ≈ 23°35’; c) ≈ 55°46’; d) AD ≈ 4,3426. 43. Đáp số: a) AD = BE ≈ 4,4721 (cm); b) ≈ 26°34′ ; c) = 360° – 90° – – trong đó = . Từ đó ta tính được ≈ 143°8′. 44....

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài Bảng lượng giác

39. Đáp số: 0,6323 ; 0,6115 ; 0,2370 ; 5,5118 ; 0,7071 ; 0,7071.

40.Đáp số: a) 33° ; b) 63°37′; c) 48°.

Loading…

41.Đáp số: a) Không có ; b) Không có ; c) x ≈ 59°10′.

42.Đáp số:

a) CN ≈ 5,2915 ;

b) widehat{ABN} ≈ 23°35’;

c) widehat{CAN} ≈ 55°46’;

d) AD ≈ 4,3426.

43. Đáp số:

a) AD = BE ≈ 4,4721 (cm);

b) widehat{DAC} ≈ 26°34′ ;

c) widehat{BXD} = 360° – 90° – widehat{XDC} widehat{XBC}

trong đó widehat{XBC} = widehat{XDC} .

Từ đó ta tính được widehat{BXD} ≈ 143°8′.

44. (h.49)

Hướng dẫn : So sánh tg widehat{LAN} và tgwidehat{MBN} .

Đáp số:widehat{LAN} > widehat{MBN} .

45. Hướng dẫn : Dựa vào nhận xét về tính đồng biến của hàm số sin và tính nghịch biến của hàm số cosin.

a) sin25° < sin70° ;

b) cos40° > cos75°;

c) sin 38° = cos52° < cos38° ;

d) sin50° = cos40° > cos50°.

46.Hướng dẫn : Làm tương tự bài 45.

47.

a) Đáp số: sinx – 1 < 0 ;

b) Đáp số: 1 – cosx > 0 ;

c) Đáp số: sinx – cosx > 0 khi x > 45° và sinx – cosx < 0 khi x < 45° ;

d) Hướng dẫn : Làm tương tự câu c).

48.Hướng dẫn : Biểu thị tgalpha và cotgalpha qua sinalpha và cosalpha , rồi chú ý rằng

0 < sinalpha < 1, 0 < cosalpha < 1.

Đáp số:

a) tg28° > sin28° ;

b) cotg42° > cos42° ;

c) cotg73° > sin17° ;

d) tg32° > cos58°.

49. (h.50)

Tam giác ABC là “một nửa” tam giác đều BCC’. Do đó widehat{B} = 30°.


50.Đáp số:

widehat{A} =90°; widehat{B} ≈ 53°8′ ; widehat{C} ≈ 36°52′,

51.Đáp số:

48°11′ ; 1°49′.

Bài tập bổ sung

3.1.

c) Theo a) sin35° < tg35°, mà khi góc lớn lên thì tang cũng lớn lên nên tg35° < tg38°. Vậy sin35° < tg38°.

d) Theo b) cos33° < cotg33° mà khi góc lớn lên thì cotang nhỏ đi nên cotg33° < cotg29° = tg61°. Suy ra cos33° < tg61°.

3.2.

a) Để ý rằng vói các góc nhọn, khi góc lớn lên thì sin của nó lớn lên và chú ý rằng

cos20° = sin70°, cos40° = sin50° và .do sinalpha < tgalpha nên từ

sin20° < sin50° (= cos40°) < sin55° < sin70° (= cos20°) < tg70°

suy ra sin20° < cos40° < sin55° < cos20° < tg70°.

b) Để ý rằng với các góc nhọn, khi góc lớn lên thì tang của góc đó lớn lên và chú ý rằng cotg60° = tg30°, cotg65° = tg25° và do sinalpha < tgalpha nên từ

sin25° < tg25° (= cotg65°) < tg30° (= cotg60°) < tg50° < tg70°

suy ra sin25° < cotg65° < cotg60° < tg50° < tg70°.

3.3.

Trong tam giác ABC vuông tại A, cạnh AC = b, widehat{ABC} = β thì:

b) Khi b = 10 (cm), β = 50° thì

3.4.

Trong tam giác ABC vuông tại A, cạnh AC = b, widehat{ACB} = alpha thì:

b) Khi b = 12 (cm), a = 42° thì

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: