Đáp án bài 9 – Toán tìm hai số biết tổng và tỉ (phần 1)

| Tin mới | Tag:

Bài 9

Số ngày làm việc của hai công nhân là:

6 + 2 = 8 (ngày)

Số sản phẩm của người công nhân thứ nhất làm là:

48 : 8 ×2 = 12 (sản phẩm)

Số sản phẩm của người công nhân thứ hai là:

48 – 12 = 36 (sản phẩm)

Đáp số: Công nhân 1: 12 sản phẩm

Công nhân 2: 36 sản phẩm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận