Đáp án Bài 9: Các dạng toán về số tự nhiên – Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Bài 9. a) Số có bốn chữ số thì số 0 chỉ có thể ở các hàng : đơn vị, chục, trăm.

Có 9 nghìn số có bốn chữ số. Ta chia 9 nghìn số này thành 9 lớp, mỗi lớp, các số đều có chữ số hàng nghìn giống nhau và cổ 1 000 sấ Thí dụ : Lớp thứ nhất gồm 1 000 số từ 1 000 đến 1 999.

………………………………………………………………….

Lớp thứ chín gồm 1 000 số từ 9 000 đến 9 999

Ta lại chia mỗi lớp lớn thành 10 lớp nhỏ, mỗi lớp nhỏ gồm 100 số có chữ số hàng trăm giông nhau.

Thí dụ : Xét lớp lớn thứ nhất ta có 10 lớp nhỏ sau :

Lớp thứ nhất gồm 100 số từ 1 000 đến 1 099.

Lớp này có chữ số hàng trăm là 0 nên cả 100 số đều có chữ số 0.

Lớp thứ hai gồm 100 số từ 1 100 đến 1 199.

……………………………………………………………..

Lớp thứ chín gồm 100 số từ 1 900 đến 1 999.

Chín lớp này, chữ số 0 chỉ có thể ở hàng chục, hàng đơn vị. Đó là các số :

1 100, 1 110, 1 120, 1 130, 1 140, 1 150, 1 160, 1 170, 1 180,

1 190 (10 số).

1 100, 1 101, 1 102, 1 103, 1104, 1105, 1 106, 1 107, 1 108,

1 109 (10 số).

Nhưng số 1 100 có mặt ở cả hai hàng nên chỉ tính một lần, nên lớp này có 19 số có chữ số 0.

Vậy ở lớp lớn thứ nhất, số lượng số có chữ số 0 là :

100 + 19 x 9 = 271 (số).

Cả chín lớp đều có chung quy luật này nên số lượng số có bôn chữ số có chữ số 0 là :

271 X 9 = 2439 (số).

Số lượng số có bốn chữ số không có chữ số 0 là :

9 000 – 2 439 = 6 561 (số).

Đáp số : a) 2439 số

b) 6561 số

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận