Đáp án bài 9 – Các bài toán đố về đại lượng và đo đại lượng, phần 1, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 9

Bài 9:

Sợi dây thứ hai dài:

480 : 3 = 160 (mm)

Sợi dây thứ ba dài:

160 x 2 = 320 (mm)

Cả bai sợi dây dài:

480 + 160 + 320 = 960 (mm)

Đáp số: 960 mm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận