Đáp án bài 9 – Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Lời giải bài 9

Ta gọi các số lẻ liên tiếp là:

a; a + 2; a + 4; a + 6, a + 8

Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp bằng:

(a + (a + 2) + (a + 4) + (a + 6) + (a + 8)) : 5 =

= (a + a + a + a + a + 2+ 4 + 6 + 8) : 5

= (a × 5 + 20) : 5

= a + 4 dây là số lẻ thứ ba trong 5 số lẻ liên tiếp.

Vậy Dũng đã nói đúng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận