Đáp án bài 8 – Tìm hai số khi biết tổng và hiệu (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Bài số 8

Tổng số tiền Lan mua vở và cặp là:

10000 + 18000 = 28000 (đồng)

Tổng số tiền Huệ mua sách và bút là:

25000 + 12000 = 37000 (đồng)

Số tiền Huệ có nhiêu hơn Lan là:

37000 – 28000 (đồng)

Số tiền Huệ có trước khi mua hàng là:

(85000 + 9000) : 2 = 47000 (đồng)

Số tiền của Lan trước khi mua hàng là:

85000 – 47000 = 30000 (đồng)

Đáp số: Lan: 38000 đồng

Huệ: 47000 đồng

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận