Đáp án bài 8 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 8

Số bi bạn thứ nhất và bạn thứ hai lấy bằng:

Đáp án bài 8

Bạn thứ hai lấy số bi bằng:

4 viên bi bằng:

Số bi ba bạn chia nhau là:

Số bi bạn thứ nhất lấy là:

Số bi bạn thứ hai lấy là:

Số bi bạn thứ ba lấy là:

14 – 4 = 10 (viên bi)

Đáp số: 14 bi; 18 bi; 10 bi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận