Đáp án bài 8 – Các bài toán đố về đại lượng và đo đại lượng, phần 1, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 8

Bài 8:

1m 2dm = 12 dm

Tấm vải thứ hai dài:

12 – 7 = 5 (dm)

Tấm vải thứ ba dài:

5 + 4 = 9 (dm)

Cả ba tấm vải dài:

12 + 5 + 9 = 26 (dm)

Đáp số: 26 dm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận