Đáp án bài 7 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 7

Nếu lần thứ hai không bán thêm 3 m thì số vải còn lại sau khi bán lần thứ hai là:

17 + 3 = 20 (m)

20 mét vải bằng:

Đáp án bài 7

Số mét vải còn lại sau khi bán lần thứ nhất là:

Nếu lần thứ nhất không bán thêm 5 m thì số mét vải còn lại là:

35 + 5 = 40 (m)

40 mét vải bằng:

Chiều dài tấm vải là:

Số mét vải bán lần thứ nhất là:

Số mét vải bán lần thứ hai là:

60 – (25 +17) = 18 (m)

Đáp số: Lần thứ nhất: 25 m

Lần thứ hai: 18 m

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận