Đáp án bài 7 – Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Lời giải bài 7

Tổng số tuổi của ba, mẹ, Bình và Lan là:

24 × 4 = 96 (tuổi)

Tổng số tuổi của ba, mẹ và Lan là:

28 × 3 = 84 (tuổi)

Tuổi của Bình là:

96 – 84 = 12 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

12 : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: .

6 × 6 = 36 (tuổi)

Tuổi của ba là:

84 – (36 + 6) = 42 (tuổi)

Đáp số: Ba: 42 tuổi; mẹ: 36 tuổi; Bình: 12 tuổi; Lan: 6 tuổi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận