Đáp án bài 6 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 6

Người khách thứ 2 mua số gạo bằng:

Đáp án bài 6

30 kg gạo so với số gạo của cửa hàng thì bằng:

Số gạo của cửa hàng có tất cả là:

30 × 14 = 420 (kg)

Số gạo của người khác thứ nhất mua là:

Số gạo người khách hàng thứ hai mua là:

180 + 30 = 210 (kg)

Đáp số: Khách hàng 1: 180 kg gạo

Khách hàng 2: 210 kg gạo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận