Đáp án bài 6 – Các bài toán về số tự nhiên và các phép toán về số tự nhiên lớp 4 – Phần 4

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài số 6

Số khối đất một tiểu đội đào được:

3 × 10 = 30 (khối đất)

Số khối đất một trung đội đào được:

30 × 5 = 150 (khối đất)

Số khối đất xã A đào được là:

150 × 5 = 750 (khối đất)

Đáp số: 750 (khối đất)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận