Đáp án bài 6 – Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Lời giải bài 6

Tổng số tuổi của ông, bố và chúa là:

36 × 3 = 108 (tuổi)

Tổng số tuổi của bố và cháu là:

23 × 2 = 46 (tuổi)

Tuổi của ông là:

108 – 46 = 62 (tuổi)

Tuổi của cháu là:

62 – 54 = 8 (tuổi)

Tuổi của bố là:

46 – 8 = 38 (tuổi)

Đáp số: Ông: 62 tuổi

Bố: 38 tuổi

Cháu: 8 tuổi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận