Đáp án Bài 51 : Các dạng toán về Biểu thức và dãy số – Giải toán lớp 4

51. − a : a = a nên a > 0 ( số chia phải lớn hơn 0) hay a = a x a nên a Vì chỉ có 1 nhân với bất cứ số nào cũng cho một số bằng chính số đó. Phép tính là : 1 x 1 = 1 − a x a = a có hai trường hợp sau : 1 x 1 = 1 ; 0 x 0 = 0 Vậy a lấy hai giá trị là 0 và 1. − a + a = a hay a x 2 = a chỉ có một trường hợp a = 0 vì : 0 + 0 = 0 hay : 0 x 2 = 0 − a − a = a hay a = a + a nên a = a x 2 Bài toán trở về bài...

Có thể bạn quan tâm:

51. − a : a = a nên a > 0 ( số chia phải lớn hơn 0) hay a = a x a nên a

Vì chỉ có 1 nhân với bất cứ số nào cũng cho một số bằng chính số đó.

Phép tính là : 1 x 1 = 1

− a x a = a có hai trường hợp sau :

1 x 1 = 1 ; 0 x 0 = 0

Vậy a lấy hai giá trị là 0 và 1.

− a + a = a hay a x 2 = a chỉ có một trường hợp a = 0 vì :

0 + 0 = 0 hay : 0 x 2 = 0

− a − a = a hay a = a + a nên a = a x 2

Bài toán trở về bài toán 3. Vậy : a = 0

Ta có : 0 − 0 = 0 hay : 0 = 0 + 0 = 0 x 2

Vậy : 1 001 = abba

Nên : b = 0 ; a = 1

c có thể lấy bất cứ giá trị nào từ 2 đến 9. Ta có :

102 102 : 102 = 1001

103 103 : 103 = 1001

104 104 : 104 = 1001

105 105 : 105 = 1001

106 106 : 106 = 1001

107 107 : 107 = 1001

108 108 : 108 = 1001

109 109 : 109 = 1001

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: