Đáp án bài 5 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 5

100 m² so với diện tích thửa ruộng thì bằng:

Đáp án bài 5

Diện tích thửa ruộng:

100 × 40 = 4000 (m²)

Nhóm thứ nhất gặt được:

Nhóm thứ hai gặt được:

1500 + 100 = 1600 (m²)

Đáp số: Nhóm 1: 1500 m²

Nhóm hai: 1600 m²

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận