Đáp án bài 46, phần 3 Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 46 Các số trong phạm vi 10

Bài 46.

a)

Gợi ý: Có một số trường hợp có thể điền được vào. Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một phương án:

b)

Ta có: 1 + 1 = 2. Để cho 3 trừ đi một số nào đó mà vẫn lớn hơn 2 thì ta thấy, chỉ có 3 – 0 = 3, lúc đó 3 > 2. Vậy số cần điền là 0.

Khi đó, 3 – 0 > 1 + 1.

Các số mà lớn hơn 2, lại nhỏ hơn 6 thì có 3;4;5. Vậy các em có thể chọn một trong ba phương án trên điền vào ô trống để được kết quả đúng.

Ta có: 5 – 2 = 3;

Cần tìm một số để cho 5 trừ đi số đó lớn hơn 3 và điền vào ô trống.

Ta nhận thấy, chỉ có số: 0;1 phù hợp, bởi vì:

5 – 0 = 5 > 3;

5 – 1 = 4 > 3.

Như vậy, ở ô trống này có thể điền: số 0 hoặc số 1.

Ta có: 1 + 2 = 3. Để tìm các số từ 1 đến 10, sao cho trừ đi 5 mà lớn hơn 3, chúng ta lần lượt thử các số: 6;7;8;9;10. Các em thử lần lượt lấy từng số đó trừ đi 5, xem số nào phù hợp nhé.

Các số phù hợp là: 9;10.

Ta có: 10 – 4 = 6. Cần tìm một số để cho 2 cộng với số đó nhỏ hơn 6. Ta thấy,chỉ có số: 0;1;2;3 phù hợp, bởi vì:

2 + 0 = 2 < 6

2 + 1 = 3 < 6

2 + 2 = 4 < 6

2 + 3 = 5 < 6

Các số phù hợp là: 0;1;2;3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận