Đáp án bài 4 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 4

Bài 4.

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

MN + NP + PQ + QM = 36cm + PQ + QM = 68cm

Vậy PQ + QM = 68 – 36 = 32 (cm).

Đáp số: 32cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận