Đáp án Bài 4: Luyện tập trang 88, SGK – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 4:

a) AB = DC = 4cm; AD = BC = 3cm Diện tích hình tam giác vuông ABC là:

4 x 3 : 2 = 6 ($latex cm^2 $)

b) MN = PQ = 4cm; MQ = NP = 3cm; ME = 1cm.

NE = MN-ME = 4-1=3 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 3=12 ($latex cm^2 $)

Diện tích hình tam giác MQE là:

3 x 1 : 2 = 1,5 ($latex cm^2 $)

Diện tích hình tam giác NEP là:

3 x 3 : 2 = 4,5 ($latex cm^2 $)

Tổng diện tích hình tam giác MQE và diện tích hình tam giác NEP là:

1,5 + 4,5 = 6 (cm2)

Diện tích tam giác EQP là:

12 – 6 = 6($latex cm^2 $)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận