Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2010-2011

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2010-2011

Bài 4 :

1) Xét tứ giác BHCD có:

Góc BHD = 90° (BD ⊥ DM)

Góc BCD = 90° (ABCD là hình vuông)

Mà hai đỉnh H, c kề nhau cùng nhìn BD dưới góc 90° nên BHÇD là tứ giác nội tiếp.

2) Xét tam giác BDK có DH, BC là hai đường cao cắt nhau tại M => M là trực tâm của tam giác BDK.

=> KM là đường cao thứ ba nên KM ⊥ BD.

3) ΔHKC và ΔDKB đồng dạng (g.g) => KC.KD = KH. KB.

4) Ta có:

S_{ABM} = 1/2 AB.BM = 1/2. a.BM

S_{DCM} = 1/2 DC.CM = 1/2 . a .CM

=> S_{ABM} + S_{DCM} = 1/2 . a( AM + BM) = 1/2. a^2 không đổi


Để {S_{ABM}}^2 + {S_{DCM}}^2 đạt giá trị nhỏ nhất thì BM = a/2 hay M là trung điểm BC.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận