Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2014 – 2015

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2014 – 2015 Bài 4 : a) Ta có: góc HCB = góc ACB = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) HK ⊥ AB (gt) => Góc HKB = 90° Xét tứ giác CBKH có: + = 90° + 90° = 180° => Tứ giác CBKH nội tiếp (Tổng 2 góc đối bằng 180°) b) Ta có: góc MCA = góc MBA (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AM của (O)) Mà góc MBA = góc HCK (2 góc nội tiếp cùng chắn cung HK...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 4 đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm 2014 – 2015

Bài 4 :

a) Ta có: góc HCB = góc ACB = 90° (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

HK ⊥ AB (gt)

=> Góc HKB = 90°

Xét tứ giác CBKH có: widehat {HCB} + widehat {HCB} = 90° + 90° = 180°

=> Tứ giác CBKH nội tiếp (Tổng 2 góc đối bằng 180°)

b) Ta có: góc MCA = góc MBA (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AM của (O))

Mà góc MBA = góc HCK (2 góc nội tiếp cùng chắn cung HK của đường tròn ngoại tiếp tứ giác HCBK)

=> Góc MCA = góc HCK

Vậy CA là tia phân giác của góc MCK .

c) Xét ΔMAC và ΔEBC có:

AM = BE (gt)

Góc MAC = góc EBC (2 góc nội tiếp cùng chắn cung MC)

AC = BC (Liên hệ dẵy cung. Vì C là điểm chính giữa cung AB nên AC = BC)

=> ΔMAC = ΔEBC (c-g-c)

=> Góc MCA = góc BCE và MC = CE (1)

Mà Ấwidehat {ACE} + widehat {BCE} = 90°

=> widehat {MCA} + widehat {ACE} = 90°

Hay widehat {MCE} = 90° (2)

Từ (1) và (2) suy ra: ECM là tam giác vuông cân tại C..

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: