Đáp án bài 4 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP.Hồ Chí Minh 2010-2011

Đáp án bài 4 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP.Hồ Chí Minh 2010-2011 Bài 4 : a) Δ = – 8 – 4m + 4 = + 2m + 5 = + 4 > 0 ∀ m Suy ra phương trình luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m b) Ta có : x1 + x2 = 3m + 1 và x1x2 = 2 + m – 1 A = + – 3 x1x2 = – 5x1x2 = -5(2 + m -1) = – + m + 6 = 6 + 1/4 – = 25/4 – Do đó giá trị lớn nhất của A là 25/4. Đặt được khi m = 1/2

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 4 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP.Hồ Chí Minh 2010-2011

Bài 4 :

a) Δ = {(3m +1)}^2 – 8 m^2 – 4m + 4 = m^2 + 2m + 5 = {(m +1)}^2 + 4 > 0 ∀ m

Suy ra phương trình luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m

b) Ta có : x1 + x2 = 3m + 1 và x1x2 = 2m^2 + m – 1

A = {x1}^2 + {x2}^2 – 3 x1x2 = {(x1 + x2)}^2 – 5x1x2

= {(3m +1)}^2 -5(2m^2 + m -1)

= – m^2 + m + 6 = 6 + 1/4 – {(m - 1/2)}^2 = 25/4 – {(m - 1/2)}^2

Do đó giá trị lớn nhất của A là 25/4. Đặt được khi m = 1/2

Ngày 24/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: