Đáp án bài 4 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP. Đà Nẵng năm 2010-2011

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 4 đề thi tuyển sinh Toán 10 THPT TP. Đà Nẵng năm 2010-2011

Bài 4 :

a) Trong đường tròn tâm O: Góc BMN = Góc MAB (cùng chắn cung BM )

b) Trong đường tròn tâm O’ ta có {IN}^2 = IA.IB

c) Trong đường tròn tâm O:

Góc MAB = Góc BMN (góc chắn cung BM ) (1)

Trong đường tròn tâm O’:

Góc BAN = Góc BNM (góc chắn cung BN ) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: widehat {MAB} + widehat {BAN} + widehat {BMN} = widehat {BMN} + widehat {BNM} + widehat {MBN} = 180°

Nên tứ giác APBQ nội tiếp.

Suy ra góc BAP = góc BQP = góc QNM (góc nội tiếp và góc chắn cung) mà góc QNM và góc BQP ở vị trí so le trong nên PQ // MN.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận