Đáp án bài 4 – Các bài toán về số tự nhiên lớp 4 phần 5

| Tin mới | Tag:

Bài giải bài 4

Số cái bắt tay mà mỗi người phải làm là:

12 – 1 = 11 (cái)

Có 12 người nên số cái bắt tay là:

11 × 12 = 132 (cái)

Nhưng nếu tính như thế thì mỗi cái bắt tay dã được tính hai lần: vậy thực sự số cái bắt tay là:

132 : 2 = 66 (cái)

Đáp số: 66 cái bạt tay.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận