Đáp án bài 39 – Các bài toán đố về tìm tích hai số, phân chia hỗn hợp, Toán lớp 3 – Phần 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 39

Bài 39:

Số kẹo của Lan chia cho 2 dư 1 vậy số kẹo của Lan phải là các số lẻ bé hơn 20.

Số kẹo của Lan chia cho 3 dư 1. Vậy số kẹo của Lan phải là một

trong các số lẻ sau: 5, 11, 17.

Số kẹo của Lan chia cho 4 dư 3, trong các số 5, 11, 17 chỉ có 11

chia cho 4 dư 3. Vậy số kẹo của Lan là 11 viên.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận