Đáp án bài 38.9 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 38.9 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

Bài 38.9 :

Phương án C.

{M}_{CuO} = 80(g/mol);

{M}_{Fe_2O_3} =160(g/mol)

Loading…

Theo đề bài:

{m}_{Fe_2O_3} =80 : 100×50=40(g)

{n }_{Fe_2O_3} =40 : 160 = 0,25(mol)

{M}_{CuO} =20 : 100×50=10(g)

{n}_{CuO} =10 : 80=0,125(mol)

{n}_{H_2} cần dùng : 0,125 + 0,75 = 0,875 mol

{V}_{H_2} cần dùng : 0,875 x 22,4 = 19,6 (lít).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận