Đáp án bài 38.9 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

Đáp án bài 38.9 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8 Bài 38.9 : Phương án C. = 80(g/mol); =160(g/mol) Loading... Theo đề bài: =80 : 100×50=40(g) → =40 : 160 = 0,25(mol) =20 : 100×50=10(g) → =10 : 80=0,125(mol) ∑ cần dùng : 0,125 + 0,75 = 0,875 mol cần dùng : 0,875 x 22,4 = 19,6 (lít). Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 38.9 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

Bài 38.9 :

Phương án C.

{M}_{CuO} = 80(g/mol);

{M}_{Fe_2O_3} =160(g/mol)

Loading…

Theo đề bài:

{m}_{Fe_2O_3} =80 : 100×50=40(g)

{n }_{Fe_2O_3} =40 : 160 = 0,25(mol)

{M}_{CuO} =20 : 100×50=10(g)

{n}_{CuO} =10 : 80=0,125(mol)

{n}_{H_2} cần dùng : 0,125 + 0,75 = 0,875 mol

{V}_{H_2} cần dùng : 0,875 x 22,4 = 19,6 (lít).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: