Đáp án bài 38.7 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 38.7 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

Bài 38.7 :

{M}_{CuO} = 64 + 16 = 80 (g/mol);

{M}_{FeO} = 56 + 16 = 72 (g/mol)

{m} _{CuO} trong hỗn hợp là:

Loading…

20 : 100×50=10(g)

{n}_{FeO} =10 : 80=0,125 (mol)

{m}_{Fe} =80 : 100×50=40 (g)

{n}_{FeO} = 40 : 72 = 0,56 (mol)

Phương trình hóa học :

{n}_{H_2} cần dùng là : 0,56 + 0,125 = 0,685 (mol)

{V}_{H_2} cần dùng là : 0,685 x 22,4 = 15,334 (lít).

Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận