Đáp án bài 38.11 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

Đáp án bài 38.11 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8 Bài 38.11 : a) Phương án A. Cần xác định lượng chất nào (Zn hay HCl) đã tác dụng hết để tính thể tích khí sinh ra. =13 : 65 = 0,2(mol) Loading... – Phương trình hoá học : Theo phương trình hoá học trên và so với đề bài cho, lượng Zn dư, lượng HCl tác dụng hết, nên tính khối lượng theo HCl. Theo phương trình hoá học trên,...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 38.11 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

Bài 38.11 :

a) Phương án A.

Cần xác định lượng chất nào (Zn hay HCl) đã tác dụng hết để tính thể tích khí H_2 sinh ra.

{n}_{Zn} =13 : 65 = 0,2(mol)

Loading…

– Phương trình hoá học :

Theo phương trình hoá học trên và so với đề bài cho, lượng Zn dư, lượng HCl tác dụng hết, nên tính khối lượng {ZnCl_2} theo HCl.

Theo phương trình hoá học trên, ta có :

{m}_{ZnCl_2} = 0,15 × 136=20,4(g)

b) Không thể nói trong HCl có các đơn chất hiđro và clo, vì theo định nghĩa hợp chất do từ hai nguyên tố hoá học cấu tạo nên. Do đó chỉ có thể nói trong HCl có các nguyên tố hiđro và clo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: