Đáp án bài 37 – Các bài toán đố về gấp, giảm một số, so sánh hai số lớn bé P2,Toán lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 37

Bài 37 :

Số cần tìm giảm xuống 7 lần thì bằng:

86 + 45 = 131

Số cần tìm bằng:

131 x 7 = 917

Đáp số: 917.

Cách khác:

Gọi số cần tìm là X, ta có:

X : 7 – 45 = 86

X : 7 = 86 + 45

X : 7 = 131

X = 131 X 7

X = 917

Vậy số cần tìm là 917.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận