Đáp án bài 36 – Các bài toán đố về gấp, giảm một số, so sánh hai số lớn bé P2,Toán lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 36

Bài 36:

Năm lần số Dũng đã nghĩ ra bằng:

652 – 47 = 605

Số Dũng đã nghĩ ra là:

605 : 5 = 121

Đáp số: 121.

Cách khác:

Gọi số Dũng đã nghĩ ra là X, theo đề bài ta có:

X x 5 + 47 = 652

X x 5 = 652 – 47

X x 5 = 605

X = 605 : 5

X = 121

Vậy số Dũng đã nghĩ ra là 121.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận