Đáp án Bài 34: Các dạng toán về các phép tính – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

34. a) 15 x 6

b) 5 x 6 + 36 + 42 + 48 + 54

= 5 x 6 + 6 x 6 + 6 x 7 + 6 x 8 + 6 x 9

= 6 x (5 + 6 + 7 + 8 + 9)

= 6 x 35

c) 5 x 7 + 20 + 22 + 14

= 5 x 7 + 5 x 4 + 22 + 14

= 5 x ( 7 + 4 ) + 22 + 14

= 5 x 11 + 2 x 11 + 14

= 11 x (5 + 2) + 14

= 11 x 7 + 2 x 7

= 7 X (11 + 2)

= 7 X 13

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận